PATVIRTINTA
Panevėžio muzikinio teatro direktoriaus
2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 14/2

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO PANEVĖŽIO MUZIKINIAME TEATRE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Panevėžio muzikiniame teatre tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, naudojimo ir naudojimo kontrolės, nuomos, saugojimo, žymėjimo, techninės priežiūros, remonto, ridos ir degalų apskaitos, netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms tvarką ir darbuotojų atsakomybę už šio Aprašo pažeidimą.
2. Aprašo nuostatos yra privalomos visiems Panevėžio muzikinio teatro darbuotojams, tame tarpe tarnybinių automobilių vairuotojams ir kitiems darbuotojams, kuriems patikėta vairuoti ar leista naudoti tarnybinius automobilius.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
Tarnybinis lengvasis automobilis – įstaigai teisėtu pagrindu (nuosavybės teise, nuomos ar nuomos pagal veiklos nuomos sutartį) priklausantis lengvasis automobilis, kurį įstaigos darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms.
Netarnybinis automobilis – įstaigos darbuotojo teisėtu pagrindu valdomas automobilis, naudojamas tarnybos reikmėms, už kurio naudojimą mokama kompensacija degalų įsigijimo išlaidoms ir automobilio amortizacijai padengti.
4. Tarnybinius lengvuosius automobilius įstaigos darbuotojai gali naudoti tik tarnybos reikmėms.

II. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMAS

5. Panevėžio muzikinis teatras tarnybinius lengvuosius automobilius gali įsigyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį tik Panevėžio miesto savivaldybės tarybos leidimu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

III. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO
KONTROLĖ

6. Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais (su vairuotoju) tarnybos reikmėms gali naudotis kiekvienas Panevėžio muzikinio teatro darbuotojas.
7. Tarnybiniai lengvieji automobiliai vairuotojams ir darbuotojams, kurie gali naudotis tarnybiniu lengvuoju automobiliu ir be vairuotojo, skiriami teatro direktoriaus įsakymais. Su teatro direktoriaus įsakymais darbuotojai supažindinami pasirašytinai.
8. Tarnybinių lengvųjų automobilių ridos limitus įsakymu nustato teatro direktorius.
9. Lėšos, kurių reikia automobilių degalams įsigyti, apskaičiuojamos pagal nustatytus ridos limitus, faktines automobilių degalų naudojimo bazines normas ir degalų rūšis.
10. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybiniai lengvieji automobiliai, nedelsiant pranešama teatro direktoriaus paskirtam darbuotojui, kuris turi kontroliuoti, kaip naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai (toliau – teatro direktoriaus paskirtas asmuo), jis informuoja teatro direktorių.
11. Teatro direktoriaus paskirtas asmuo nuolat kontroliuoja, kaip naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai (ar tvarkingi spidometrai, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytąsias normas, automobilių rida – nustatytąjį limitą, ir pan.), ir apie pažeidimus nedelsdamas praneša teatro direktoriui.

IV. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS

12. Tarnybiniai lengvieji automobiliai turi būti laikomi saugomoje aikštelėje arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže ir pan.).
13. Prieš vykstant į tarnybinę komandiruotę tarnybiniu lengvuoju automobiliu, jis gali būti laikomas kitose saugiose vietose. Komandiruotės metu automobilis turi būti pastatomas saugioje teritorijoje.
14. Tarnybiniame lengvajame automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo aparatą (jeigu jis išimamas). Paliekant automobilį, privaloma užrakinti vairą ir pedalus (jeigu išduoti tam tikri užraktai), įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti automobilį.
15. Tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo kontrolę atlieka teatro direktoriaus paskirtas asmuo.

V. RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA

16. Automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma pildant automobilio kelionės lapą (pridedama).
17. Tarnybinių automobilių kuro bazinės normos tvirtinamos teatro direktoriaus įsakymu.
18. Degalų normų ir automobilių ridos limitų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis ir darbuotojo kaltę, padengia nustatytąsias degalų normas ir ridos limitus viršiję darbuotojai.
19. Faktinė automobilio degalų naudojimo bazinė norma ir taikomas degalų naudojimo koeficientas (šaltuoju metų periodu, mieste, užmiestyje ir pan.) nustatomi atlikus kontrolinį važiavimą.

VI. KELIONĖS LAPŲ PILDYMAS

20. Tarnybinių automobilių ridos ir kuro apskaitos pirminiai dokumentai yra kelionės lapai.
21. Už duomenų fiksavimą kelionės lape atsakingas automobilį vairuojantis darbuotojas.
22. Kelionės lape asmuo, vairuojantis automobilį, nurodo: važiavimo datą, spidometro parodymus kelionės pradžioje ir pabaigoje, išvykimo vietą, paskyrimo vieta, važiavimo tikslą, nuvažiuotus kilometrus, kiek sunaudota litrų. Asmens, kuris naudojosi automobiliu, duomenis patvirtina parašu.

VI. AUTOMOBILIŲ ŽYMĖJIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

23. Tarnybiniai lengvieji automobiliai privalo būti pažymėti – nurodytas įstaigos pavadinimas ir (arba) patvirtintas įstaigos logotipas.
24. Tarnybinių automobilių šoninės durelės turi būti pažymėtos iš abiejų automobilio pusių. Didžiosios raidės turi būti ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios – 50 mm ir ne mažiau kaip 4 mm storio.
25. Už tarnybinių lengvųjų automobilių techninės būklės kontrolę atsakingas teatro direktoriaus paskirtas asmuo. Nuomojamų automobilių techninės priežiūros ir remonto organizavimo tvarka nustatoma automobilių nuomos sutartyje.
26. Už tarnybinių lengvųjų automobilių kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą atsakingas tarnybinio lengvojo automobilio vairuotojas.
27. Tarnybinio lengvojo automobilio gedimai šalinami pagal automobilio techninio eksploatavimo taisykles. Darbuotojams, neturintiems reikiamo techninio parengimo, neleidžiama savarankiškai šalinti automobilio gedimų.
28. Tarnybinių lengvųjų automobilių draudimą ir privalomąją techninę apžiūrą teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja teatro direktoriaus paskirtas asmuo.

VIII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

29. Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Teatro direktorius kontroliuoja, kaip laikomasi Aprašo reikalavimų.
_________________________

PATVIRTINTA
Panevėžio muzikinio teatro direktoriaus
2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 14/2

DARBUOTOJŲ, GALINČIŲ NAUDOTIS TARNYBINIU TRANSPORTU BE VAIRUOTOJO, SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Renata Lokcikienė Direktoriaus pavaduotoja
2. Laura Šležienė Vyr. finansininkė
3. Gitana Juteikienė Buhalterė
4. Rita Elzbutienė Personalo specialistė / orkestro inspektorė
5. Martynas Bražas Dirigentas
6. Jurgita Klivickienė Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė
7. Rasa Šnyrienė Koncertų organizatorė

PATVIRTINTA
Panevėžio muzikinio teatro direktoriaus
2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 14/2

TARNYBINIO TRANSPORTO LAIKYMO VIETŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Automobilio markė Valstybinis numeris Laikymo vieta
1. Citroen Jumper FRB568 Garažas (Beržų g. 12, Panevėžys)