PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS SKELBIMAS

 

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia konkursą Panevėžio muzikinio teatro direktoriaus pareigoms eiti.

 

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr.
1-7 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 pripažinimo netekusiu galios“, atsižvelgiant į įstaigos pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir vadovaujamo darbo patirtį (galimas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas – 8,16–16,92).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams.
 2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, reguliuojančiais teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas.
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu.
 4. Mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.
 5. Išmanyti raštvedybos taisykles.
 6. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
 7. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovams, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-792 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovams“, 8 punkte nustatytas teatrų vadovų kompetencijas, kurios vertinamos konkurso į teatro vadovo pareigas metu.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Dokumentus, patvirtinančius atitiktį vadovo kvalifikaciniams reikalavimams, ar jų patvirtintas kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu, lietuvių kalba.
 4. Teatro 5 metų perspektyvinės veiklos programą, kurioje išdėstytas teatro veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistemą, paslaugų vystymą, priemones, skatinančias žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą ir kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

 

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

 

Pretendentų dokumentai priimami iki 2021 m. spalio 7 d. imtinai:

 1. asmeniškai, adresu: Laisvės a. 20, Panevėžys, 321 kab. (būtina turėti galimybių pasą);
 2. paštu, siunčiant registruotą laišką adresu: Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys;
 3. elektroniniu paštu solveiga.sereikiene@panevezys.lt.

 

Apie konkursą galima pasiteirauti: el. p. solveiga.sereikiene@panevezys.lt arba tel. (8 45) 501 321.

 

Pretendentai, pasirašę konkurso į teatro vadovo pareigas pretendento konfidencialumo pasižadėjimą, turi teisę Panevėžio muzikiniame teatre susipažinti su teatro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, bendrauti su teatro darbuotojais 2021 m. spalio 12 d. 14–16 val.

 

______________________