Panevėžio muzikinis teatras skelbia konkursą teatro choro chormeisterio 1 pareigybei užimti.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) 1571 – 1767,54 Eur.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:
1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
2. analogiška 2 metų darbo patirtis.
3. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, tvarkingas, komunikabilus, kultūringas, turėti atitinkamų moralinių, organizacinių savybių, dirbti kolektyve, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, priimti ar siūlyti priimti reikalingus sprendimus;
4. išmanyti choro darbo specifiką, chorinio meno ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes;
5. gebėti vadovauti ir organizuoti kitų veiklą, dirbti komandoje;
6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. būti iniciatyvus ir turėti darbo su choru (suaugusiųjų ar jaunimo) įgūdžius;
8. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Kultūros ministerijos, Savivaldybės teisės norminiais aktais, steigėjo įsakymais, vidaus ir darbo tvarką nustatančiais dokumentais;
9. gebėti dirbti kompiuteriu MSWord, MSExcel, MSOutlook, Internet Explorer programomis.
10. mokėti savarankiškai organizuoti darbą.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
1. vadovaudamasis Panevėžio muzikinio teatro veiklos planu, vykdo teatro choro veiklą.
2. vykdo naujų choro dainininkų perklausą ir dalyvauja atrankoje priimant naujus teatro choro dainininkus;
3. dalyvauja teatro kūrybinės veiklos planavime.
4. ruošia koncertines programas;
5. laiku pateikia choro veiklos ataskaitas ir planus teatro kultūrinės veiklos vadybininkui;
6. parengia choro dainininkus spektakliams, koncertams, konkursams, festivaliams;
7. planuoja ir organizuoja choro darbą, jo kūrybines veiklas parenkant repertuarą ir jį nuolat atnaujinant, diegiant choro dalyviams muzikinį supratimą, keliant kolektyvo meninį lygį
8. vadovauja choro repeticijoms, diriguoja choro kolektyvui;
9. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kūrybinėmis sąjungomis, Lietuvos ir užsienio įstaigomis bei organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis ir kt.
10. muzikos kūrinio tempo, ritmo, dinamikos ir frazuotės rodymas perteikiant kūrinių idėją, įžvelgiant ir atskleidžiant autorių meninį sumanymą;
11. kūrinio adaptavimas arba aranžavimas tam tikroms balso grupėms;
12. įvairių stilių ir žanrų muzikos kūrinių interpretavimas;
13. diriguoti atliekamus muzikos kūrinius vykdant viešą profesionaliojo scenos meno veiklą.
14. ugdyti choro narių tarpusavio bendravimo ir sceninę kultūrą.
15. vykdo spektaklio dirigento, režisieriaus, choreografo, režisieriaus asistento, dailininko nurodymus repeticijų ir spektaklių metu.
16. chormeisteris nustato teatro choro dainininkams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos. Vykdo choro dainininkų metinės veiklos vertinimus. Vadovaujasi Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. (2017-09-19 Nr. ĮV-948).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

1. asmens dokumento kopiją;
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. gyvenimo aprašymą (CV);
4. užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki gruodžio 12 d.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@paneveziomuzikinis.lt