Panevėžio muzikinis teatras – didžiausia kultūros įstaiga Aukštaitijos regione, vienijanti per šimtą scenos meno profesionalų. Beveik tris dešimtmečius kultūrinę ir edukacinę misiją vykdantis teatras regiono gyventojams žinomas kaip muzikinio spektaklio, operetės, kvarteto ir pučiamųjų instrumentų muzikos žanrų puoselėtojas.

Panevėžio muzikinis teatras skelbia konkursą: ieškome direktoriaus pavaduotojo (-os) kultūrinei veiklai.

Pagrindinis pareigybės tikslas: Užtikrinti efektyvų kultūrinės veiklos procesų organizavimą ir valdymą Įstaigoje, prisidėti prie kultūrinių renginių planavimo ir įgyvendinimo, taip pat užtikrinti renginių kokybę ir atitiktį miesto kultūrinės strategijos tikslams ir sėkmingą projektinės veiklos vykdymą.

Pareigybės aprašymas

 • Panevėžio muzikinio teatro direktoriaus pavaduotojas (-a) kultūrinei veiklai.

 • Pareigybės grupė – 1. Vadovai ir jų pavaduotojai.

 • Pareigybės lygis – A2.

Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus:

 • Išsilavinimas: Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar šiems lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

 • Išsilavinimo sritis, profesinė ir vadovaujamo darbo patirtis: turėti išsilavinimą vadybos, projektų valdymo ar kitoje susijusioje srityje ir/arba turėti ne mažesnę kaip  5 metų darbo patirtį šioje srityje. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo komandai patirtį. Kultūros lauko išmanymas ir patirtis jame – privalumas.

 • Kompiuterinis raštingumas: Gebėti dirbti specializuotomis programomis: programinėmis įrangomis (Microsoft, Google docs) ir jų programiniu paketu („Word“, „Excel“, „PowerPoint“, „Outlook“), komunikacijos įrankiais (Microsoft Teams, Zoom) bei kitomis programos reikalingos darbo funkcijų ir pareigų įgyvendinimui.

 • Kalbos: Mokėti lietuvių kalbą trečios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu „Aukštumos“, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintame Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos apraše ar juos keičiančiuose dokumentuose.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu.

Kitos žinios ir įgūdžiai:

 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą ir Įstaigos veiklą.

 • Turėti puikius analitinius ir strateginio mąstymo įgūdžius, gebėti valdyti didelės apimties ir biudžetų projektus.

 • Gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.

 • Gebėti savarankiškai organizuoti savo ir komandos darbą, rasti sprendimus įvairiose situacijose, turėti derybų įgūdžių.

 • Gebėti motyvuoti ir įkvėpti komandą, kelti aiškius tikslus ir gebėti juos pamatuoti.

 • Kitokie kvalifikaciniai reikalavimai gali būti nustatomi atskiru Įstaigos vadovo įsakymu.


Atsakomybės ir funkcijos

Vadovavimo:

 • Valdo didelės apimties ir biudžeto projektus: organizuoja komandos darbą, paskirsto užduotis, koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą, formuluoja komandos darbo tikslus ir analizuoja rezultatus, teikia grįžtamąjį ryšį.

 • Kuria veiklos efektyvumo nustatymo principus ir įrankius/rodiklius, bei užtikrina jų įgyvendinimą ir pasiekimą.

 • Organizuoja ir vykdo biudžeto planavimą, valdymą ir kontrolę, užtikrina biudžeto naudojimą pagal nustatytus tikslus ir lėšų panaudojimo efektyvumą.

 • Rengia veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus direktoriui, sudarant strateginį, metinį veiklos planą, kitus dokumentus.

Pagrindinės:

 • Dalyvauja planuojant Įstaigos kultūrinę veiklą, formuojant repertuarą ir rengiant Įstaigos strateginius veiklos planus, susijusius su kultūrine veikla.

 • Vykdo mažos ir didelės apimties ir biudžeto kūrybinių, meninių projektų veiklos valdymą ir užtikrina sėkmingą jų įgyvendinimą.

 • Atsako už projektų planų sudarymą (įskaitant terminus, užduotis ir išteklius), projektų grafikų sudarymą ir valdymą, biudžeto ir rizikų valdymą, kokybės kontrolę.

 • Formuoja komandas projektų tikslams įgyvendinti, priskiria užduotis, stebi jų vykdymo eigą, organizuoja susirinkimus.

 • Užtikrina nuolatinę ir efektyvią komunikaciją su meno kolektyvų vadovais ir/ar kitais Įstaigos kultūros ir meno darbuotojais, kviestiniais atlikėjais, išorės atlikėjais, partneriais, kolektyvais.

 • Įgyvendina ir vysto naujus kūrybinius, meninius projektus, partnerystes ir programas su šalies ir tarptautiniais partneriais.

 • Atsako už paraiškų veiklos finansavimui šalies ir užsienio fondams pritraukti  rengimo organizavimą.

 • Rengia periodines veiklos ataskaitas apie vykdomus kultūrinius projektus ir renginius, analizuoja Įstaigos kultūrinę veiklą ir jos rezultatus, teikia išvadas ir pasiūlymus Įstaigos vadovui veiklos gerinimo klausimais.

 • Pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės, nedarbingumo laikotarpiu.

 • Įgyvendina kitas Įstaigos vadovo užduotis, reikalingas Skyriui keliamų tikslų įgyvendinimui ir Įstaigos efektyviam funkcionavimui.

 • Kitos Pavaduotojo kultūrinei veiklai pareigos nustatomos Įstaigos darbo tvarkos taisyklėse, tvarkose, procedūrose, kituose vidiniuose teisės aktuose bei LR darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiose darbo santykius.

Bendrosios:

 • Vykdo pareigines funkcijas ir darbuotojo pareigas, kurias nustato Įstaigos darbo tvarkos taisyklės, tvarkos, procedūros ar kiti Įstaigos vidiniai teisės aktai, vykdo kitas darbuotojo funkcijas ir pareigas, nustatytas LR darbo kodekse ir kituose, darbo santykius reglamentuojančiuose, teisės aktuose.

 • Nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus.

 • Įstaigos nustatyta tvarka, teikia siūlymus administracijai, savo vadovui dėl darbo organizavimo gerinimo ir veiklos rezultatų tobulinimo.

 • Savo pareigų ir funkcijų ribose atsako už padaliniui skirtų lėšų ekonomišką, tikslingą bei racionalų paskirstymą ir/ar panaudojimą.

 • Atsako už savo žinioje esančios konfidencialios informacijos saugojimą, neatskleidimą jos tretiesiems asmenims. Jei neturi pakankamai techninių galimybių apsaugoti konfidencialią informaciją, nedelsdamas apie tai informuoja savo tiesioginį vadovą.

 • Atsako už dokumentų, esančių jo žinioje, kaupimą, saugojimą ir/ar perdavimą saugojimui dokumentacijos plane nustatytą laiką.

 • Tinkamai vykdo savo darbo pareigas, o savo darbo pareigų pažeidimo atveju, pilnai atlygina dėl jo kaltės Įstaigai (darbdaviui) padarytą turtinę ir/ar neturtinę žalą

Siūlome:

atlyginimą bruto 2053,21–2160,33 Eur ribose bei priemokas ir skatinimus, priklausančius nuo pasiektų rezultatų;

lankstų darbo grafiką;

nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo galimybę.

Kaip kandidatuoti:

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. asmens dokumento kopiją;

2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. gyvenimo aprašymą (CV);

4. motyvacinį laišką;

5. užpildytą pretendento anketą.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

 Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki liepos 19 d. (imtinai).

 Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel. +370 614 90 355, el. p. personalas@paneveziomuzikinis.lt.