Panevėžio muzikinis teatras skelbia konkursą ir kviečia prie komandos prisijungti Administracijos ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovą!

Pagrindinis pareigybės tikslas: Organizuoti ir koordinuoti įstaigos administracinę veiklą, valdyti personalą, planuoti ir kontroliuoti skyriaus biudžetą, užtikrinti vidinės kontrolės ir rizikos valdymo procedūrų vykdymą, prižiūrėti logistikos ir materialiųjų išteklių naudojimą, bei užtikrinti veiklos atitiktį teisės aktams. Vadovas taip pat dalyvauja strateginiame planavime, atstovauja įstaigą išorinėms institucijoms ir užtikrina kokybės valdymo sistemų įgyvendinimą.

Pareigybės aprašymas

 • Panevėžio muzikinio teatro administracijos ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas (-ė).
 • Pareigybės grupė – 2. Įstaigos padalinių vadovai ir jiems prilygstantys specialistai.
 • Pareigybės lygis – A2.

Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus:

 • Išsilavinimas: Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar šiems lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
 • Išsilavinimo sritis, profesinė ir vadovaujamo darbo patirtis: turėti išsilavinimą verslo administravimo, vadybos, ekonomikos, teisės ar kitoje susijusioje srityje ir/arba turėti ne mažesnę kaip  5 metų darbo patirtį šioje srityje. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo komandai patirtį.
 • Kompiuterinis raštingumas: Gebėti dirbti specializuotomis programomis: programinėmis įrangomis (Microsoft, Google docs) ir jų programiniu paketu („Word“, „Excel“, „PowerPoint“, „Outlook“), komunikacijos įrankiais (Microsoft Teams, Zoom), specializuotais Įstaigos veiklos valdymo įrankiais (tinklas: kalendorius  ir kt.) bei kitomis programos reikalingos darbo funkcijų ir pareigų įgyvendinimui .
 • Kalbos: Mokėti lietuvių kalbą trečios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintame Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos apraše ar juos keičiančiuose dokumentuose.

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.

           Kitos žinios ir įgūdžiai:

 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą ir Įstaigos veiklą.
 • Gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.
 • Turėti puikius analitinius ir strateginio mąstymo įgūdžius, projektų ir dokumentacijos valdymo patirtis.
 • Turėti įgūdžių planavimo, išteklių ir personalo administravimo bei valdymo srityse.
 • Gebėti motyvuoti ir įkvėpti komandą, kelti aiškius tikslus ir gebėti juos pamatuoti.
 • Kitokie kvalifikaciniai reikalavimai gali būti nustatomi atskiru Įstaigos vadovo įsakymu.

Atsakomybės ir funkcijos

Vadovavimo:

 • Formuoja ir ugdo skyriaus komandą, organizuoja darbą, paskirsto užduotis darbuotojams, bei koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą.
 • Kuria ir užtikrina Skyriaus veiklos efektyvumo nustatymo principų ir įrankių įgyvendinimą.
 • Atlieka kasmetinį skyriaus darbuotojų veiklos vertinimą, rengia vertinimo išvadas.
 • Vykdo skyriaus biudžeto planavimą, valdymą ir kontrolę, bei rengia veiklos planus ir ataskaitas.

Pagrindinės:

 • Bendradarbiauja su įstaigos ir skyrių vadovais žmogiškųjų išteklių ir veiklos procesų klausimais, organizuoja darbų planavimą ir veiklos stebėseną.
 • Užtikrina inovacijų ir technologijų diegimą Įstaigos procesų tobulinimui.
 • Prižiūri įstaigos veiklos dokumentavimą, atsako už vidaus dokumentų poreikio analizę ir rengimą, užtikrina įstaigos veiklos atitiktį galiojantiems teisės aktams ir normoms.
 • Koordinuoja ir tobulina darbuotojų atranką, mokymus ir kvalifikacijos kėlimo procesus, organizuoja naujų darbuotojų adaptaciją ir apmokymus.
 • Atsako už Įstaigos darbuotojų metinio veiklos vertinimo procesą, sudaro darbuotojų mokymų ir kompetencijų tobulinimo planus, kontroliuoja jų įgyvendinimą.
 • Teikia pasiūlymus vadovui dėl darbuotojų pareigybių aprašų, diegia personalo procesus įstaigoje ir organizuoja su personalo valdymu susijusių tvarkų rengimą.
 • Organizuoja darbuotojų nuomonės, įsitraukimo ir klimato tyrimus, analizuoja rezultatus bei formuoja kolektyvo mikroklimatą, užtikrina vidaus komunikaciją ir informacijos srautų valdymą.
 • Stebi ir analizuoja pagrindinius personalo rodiklius, rengia išvadas, teikia rekomendacijas Įstaigos vadovui.
 • Organizuoja ir prižiūri įstaigos materialinių išteklių (biuro įrangos, transporto priemonių, inventoriaus) naudojimą, užtikrina efektyvų logistikos procesų valdymą.
 • Įgyvendina kitas Įstaigos vadovo užduotis, reikalingas Skyriui keliamų tikslų įgyvendinimui ir Įstaigos efektyviam funkcionavimui.
 • Kitos Skyriaus vadovo pareigos nustatomos Įstaigos darbo tvarkos taisyklėse, tvarkose, procedūrose, kituose vidiniuose teisės aktuose bei LR darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiose darbo santykius.
 • Bendrosios:
 • Laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir vidaus teisės aktų, atlieka juose numatytas pareigybės kompetencijai priskirtas funkcijas.
 • Nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus.
 • Teikia siūlymus administracijai dėl darbo organizavimo gerinimo ir veiklos rezultatų tobulinimo.
 • Savo pareigų ir funkcijų ribose atsako už padaliniui skirtų lėšų ekonomišką, tikslingą bei racionalų paskirstymą ir/ar panaudojimą.
 • Atsako už savo žinioje esančios konfidencialios informacijos saugojimą, neatskleidimą jos tretiesiems asmenims. Jei neturi pakankamai techninių galimybių apsaugoti šią informaciją, privalo nedelsdamas apie tai informuoti savo vadovą.
 • Atsako už dokumentų, esančių jo žinioje, kaupimą, saugojimą ir/ar perdavimą saugojimui dokumentacijos plane nustatytą laiką.
 • Už savo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, ar padarytą materialinę žalą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria Įstaigos vadovas.
Siūlome:

atlyginimą bruto 1 713,98–1 838,96 Eur ribose bei priemokas ir skatinimus, priklausančius nuo pasiektų rezultatų;

lankstų darbo grafiką;

nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo galimybę.

Kaip kandidatuoti:

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. asmens dokumento kopiją;

2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. gyvenimo aprašymą (CV);

4. motyvacinį laišką;

5. užpildytą pretendento anketą.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki liepos 1 d. (imtinai).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel. +370 614 90 355, el. p. personalas@paneveziomuzikinis.lt.