PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-276

PANEVĖŽIO MUZIKINIO TEATRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio muzikinio teatro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Panevėžio muzikinio teatro (toliau – Muzikinis teatras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, pagrindinę paskirtį, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, įstaigos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Muzikinis teatras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, jungianti profesionalius muzikinius kolektyvus: orkestrą, chorą, pučiamųjų orkestrą „Garsas“, styginių kvartetą. Muzikinio teatro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
3. Muzikinis teatras yra ribotos civilinės atsakomybės įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, sąskaitų banke. Įstaigos kodas 148428990.
4. Muzikinio teatro buveinė: Nepriklausomybės a. 8, 35228 Panevėžys.
Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestro „Garsas“, kuris nėra juridinis asmuo, buveinė: Kranto g. 28, 35172 Panevėžys.
5. Muzikinio teatro pagrindinė paskirtis – organizuoti profesionaliojo scenos meno kūrimą ir viešą atlikimą.
6. Muzikinio teatro oficialusis pavadinimas – Panevėžio muzikinis teatras. Trumpasis pavadinimas – PMT.
7. Muzikinis teatras išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų.
8. Muzikinio teatro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Muzikinis teatras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.
10. Vieši pranešimai skelbiami Muzikinio teatro interneto svetainėje (www.paneveziomuzikinis.lt).

II SKYRIUS
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA

11. Muzikinio teatro savininkė – Panevėžio miesto savivaldybė.
12. Muzikinio teatro teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio miesto savivaldybės taryba (toliau – Savininkas):
12.1. Tvirtina Muzikinio teatro nuostatus.
12.2. Priima sprendimus dėl:
12.2.1. Muzikinio teatro buveinės pakeitimo;
12.2.2. Muzikinio teatro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
12.2.3. Muzikinio teatro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
12.2.4. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
12.2.5. svarsto ir priima sprendimą dėl Muzikinio teatro vadovo ataskaitos;
12.2.6. tvirtina finansinių ataskaitų rinkinius;
12.2.7. nustato kainas už teikiamas atlygintinas paslaugas;
12.2.8. nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;
12.2.9. skiria savivaldybės biudžeto lėšų įstaigai išlaikyti;
12.2.10. kontroliuoja savivaldybės biudžeto lėšų apskaitą ir panaudojimą;
12.2.11. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

III SKYRIUS
MUZIKINIO TEATRO VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

13. Muzikinio teatro veiklos sritis – organizuoti profesionaliojo scenos meno (spektaklių, koncertų ir (ar) kitų literatūros, meno programų) kūrimą ir viešą atlikimą. Scenos meno rūšis – muzikinis.
14. Muzikinio teatro veiklos tikslai:
14.1. pristatyti visuomenei klasikinio ir šiuolaikinio profesionaliojo scenos meno kūrinius;
14.2. sudaryti sąlygas regiono profesionaliojo scenos meno autoriams ir atlikėjams pristatyti visuomenei savo kūrybą;
14.3. ugdyti visuomenės poreikį profesionaliajam scenos menui ir užtikrinti profesionaliojo scenos meno prieinamumą visoms visuomenės grupėms.
15. Muzikinis teatras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:
15.1. organizuoja profesionaliojo scenos meno (spektaklių, koncertų, ir (ar) literatūros, meno programų) kūrimą ir viešą atlikimą;
15.2. kuria ir viešai atlieka muzikinius spektaklius, koncertines ir kitas meno programas;
15.3. rengia gastroles regione, šalyje ir užsienyje, visuomenei pristatydamas profesionalųjį scenos meną;
15.4. organizuoja regiono, šalies ir užsienio profesionalių atlikėjų kūrybinių programų pristatymą visuomenei;
15.5. rengia festivalius, propaguodamas akademinę ir šiuolaikinę muziką;
15.6. organizuoja įvairius meno ir kultūros renginius (festivalius, meistriškumo kursus, seminarus, konferencijas ir pan.) ir dalyvauja kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose;
15.7. dalyvauja neformaliojo švietimo programose, vykdo edukacijos programas.
15.8. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

IV SKYRIUS
MUZIKINIO TEATRO VALDYMAS

16. Muzikiniam teatrui vadovauja direktorius, kurį konkurso tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Panevėžio miesto savivaldybės meras (toliau – Savivaldybės meras).
17. Muzikinio teatro direktoriaus atlyginimą nustato, skiria drausmines nuobaudas ir skatina Savivaldybės meras.
18. Muzikinio teatro veikla organizuojama vadovaujantis Savininko patvirtintomis sezoninėmis ir perspektyvinėmis kūrybinės veiklos programomis, metiniais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika ir Muzikinio teatro direktoriaus patvirtintomis Panevėžio muzikinio teatro darbo tvarkos taisyklėmis.
19. Muzikinio teatro direktorius:
19.1. organizuoja Muzikinio teatro veiklą ir atsako už veiklos rezultatus, siekia, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
19.2. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Panevėžio miesto savivaldybės teisės aktais, pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, privalomus visiems Muzikinio teatro darbuotojams, organizuoja ir kontroliuoja įsakymų vykdymą;
19.3. tvirtina Muzikinio teatro struktūrą, pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, Muzikinio teatro darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus;
19.4. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, sudaro ir pasirašo darbo sutartis;
19.5. tvirtina darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir jų priedus, skiria premijas ir pašalpas, remdamasis galiojančiais teisės aktais ir neviršydamas nustatyto darbo apmokėjimo fondo;
19.6. sudaro nuolatines ir laikinas komisijas Muzikinio teatro veiklos problemoms spręsti;
19.7. be atskiro įgaliojimo atstovauja Muzikiniam teatrui teismuose ir kitose institucijose;
19.8. sudaro ir pasirašo sutartis, suteikia įgaliojimus;
19.9. organizuoja Muzikinio teatro darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
19.10. organizuoja Muzikinio teatro materialinės bazės tvarkymą ir gerinimą, atsako už Muzikinio teatro turtą ir jo apsaugą;
19.11. atsako už Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą ir įgyvendinimą;
19.12. užtikrina materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą Muzikiniame teatre;
19.13. atsako už Muzikinio teatro dokumentų rengimą, jų saugojimą ir tvarkymą;
19.14. kontroliuoja ir atsako už Muzikiniam teatrui skirtų savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą, buhalterinę apskaitą, finansines ataskaitas, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
19.15. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto naudojimą, veiksmingos Muzikinio teatro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.
19.16. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Nuostatų;
20. Muzikinio teatro vadovas gali turėti ir kitų jam šiuose Nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

V SKYRIUS
MENO TARYBOS SUDARYMAS, JOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

21. Muzikiniame teatre 3 metų laikotarpiui sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti Meno taryba. Jos sudėtį ir reglamentą tvirtina Muzikinio teatro direktorius.
22. Meno tarybą sudaro 6 asmenys. Keturis narius į Meno tarybą deleguoja teatro visuotinis darbuotojų susirinkimas, vieną – teatro vadovas ir vieną narį skiria Panevėžio miesto savivaldybė. Meno tarybos nariu gali būti skiriamas ir ne teatro darbuotojas.
23. Į Meno tarybos posėdžius kaip konsultantai ar ekspertai gali būti kviečiami įvairūs specialistai iš kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų, visuomenės (bendruomenės) atstovai.
24. Meno taryba:
24.1. svarsto, vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus;
24.2. aptaria naujausius pastatymus, koncertines programas, kūrybinei veiklai reikšmingus kitus renginius ir profesionaliojo scenos meno įstaigos kultūrinės edukacijos programas, teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;
24.3. teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos gerinimo;
24.4. svarsto kitus įstaigai aktualius klausimus.
25. Meno tarybos pirmininkas negali būti Muzikinio teatro direktorius.

VI SKYRIUS
MUZIKINIO TEATRO TEISĖS IR PAREIGOS

26. Muzikinis teatras turi teisę:
26.1. vadovaudamasis sezoninėmis ir perspektyvinėmis kūrybinės veiklos programomis savarankiškai pasirinkti kūrybinės veiklos kryptį ir repertuarą, atitinkantį įstaigos tikslus;
26.2. pasirinkti kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius;
26.3. vadovaudamasis sezoninėmis ir perspektyvinėmis kūrybinės veiklos programomis planuoti gastroles ir jas vykdyti.
26.4. teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti autorių turtines teises į kūrinius, užsakyti kūrinius ir juos viešai atlikti;
26.5. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais;
26.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti, saugoti jam patikėjimo teise perduotą turtą, juo disponuoti;
26.7. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
26.8. nustatyti vidaus organizacinę struktūrą;
26.9. gauti paramą;
26.10. jungtis į asociacijas;
26.11. turėti sąskaitų Lietuvos bankuose;
26.12. užmegzti nuolatinius arba laikinus ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių įstaigomis ir organizacijomis mokslo, kultūros, ūkiniams ir socialiniams uždaviniams spręsti;
26.13. teikti mokamas paslaugas pagal Savininko patvirtintus įkainius;
26.14. reikalauti iš Savininko sudaryti tinkamas sąlygas Muzikinio teatro funkcijoms ir uždaviniams atlikti;
26.15. Savininko leidimu steigti filialus ir kitus struktūrinius padalinius, turinčius savo atskirą buveinę ir galinčius turėti einamųjų sąskaitų;
26.16. leisti ir platinti informacinius leidinius, susijusius su įstaigos veikla.
27. Muzikinis teatras, įgyvendindamas pavestas funkcijas, privalo:
27.1. vykdyti Nuostatuose nurodytą veiklą;
27.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sutartis;
27.3. teikti Savininkui tvirtinti Muzikinio teatro perspektyvinės ir sezoninės kūrybinės veiklos programas, jų ataskaitas.
27.4. teikti Savininkui tvirtinti teikiamų atlygintinų paslaugų įkainius, įstaigos vadovo metinę ataskaitą;
27.5. teikti Savininkui, Kultūros ministerijai ir kitoms įstatymuose numatytoms institucijoms įstaigos veiklos, finansines ataskaitas;
27.6. garantuoti Muzikinio teatro teikiamų finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą;
27.7. užtikrinti lankytojų saugumą ir saugias darbuotojų darbo sąlygas;
27.8. naudoti iš valstybės, savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik Nuostatuose nurodytiems uždaviniams įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;
27.9. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;
27.10. Muzikinis teatras gali turėti ir kitų teisių, pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir Nuostatams;
27.11. viešai skelbti Nuostatus ir kitus viešai skelbtinus dokumentus.

VII SKYRIUS
MUZIKINIO TEATRO TURTAS IR LĖŠOS

28. Savininko Muzikiniam teatrui perduotas ir Muzikinio teatro įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Savininkui, o Muzikinis teatras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka.
29. Muzikinio teatro turtą sudaro intelektinio darbo rezultatai, pagrindinės priemonės, finansiniai ištekliai. Muzikinis teatras šį turtą naudoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka.
30. Muzikinio teatro pajamas sudaro lėšos iš savivaldybės ir valstybės biudžetų, įplaukos už parduotus bilietus, kitas mokamas paslaugas, fizinių ir juridinių asmenų parama ir kitos teisėtai įgytos lėšos.
31. Muzikinio teatro išlaidas sudaro lėšos, skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio privalomojo draudimo įmokoms, pastatų išlaikymo ir kitos su Muzikinio teatro veikla susijusios išlaidos.
32. Muzikiniam teatrui skirtos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintoms programoms vykdyti.
33. Muzikinio teatro buhalterinė apskaita organizuojama, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
34. Muzikinio teatro veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

VIII SKYRIUS
DARBO SANTYKIAI

35. Įstaigos atlikėjai turi būti profesionalai, turintys profesinį išsilavinimą ar profesionalių scenos meno įgūdžių ir pagrindines pajamas gaunantys iš šios profesinės veiklos.
36. Muzikinio teatro darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai. Su darbuotojais gali būti sudaromos neterminuotos, terminuotos darbo, autorinės ir kitokios įstatymuose reglamentuotos sutartys.
37. Muzikinio teatro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė pagal Kultūros ministerijos parengtus, Finansų ministerijos suderintus normatyvus.
38. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos individualios materialinės atsakomybės sutartys su materialiai atsakingais darbuotojais.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Nuostatai keičiami ar papildomi Savivaldybės tarybos sprendimu. Juos pasirašo Savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo.
40. Teisę siūlyti keisti ar pildyti Muzikinio teatro Nuostatus turi Muzikinio teatro direktorius ir Savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius.
41. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
42. Muzikinis teatras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais Savininko sprendimu.
_____________________________